Privacybeleid PrijsJeGek.nl

PrijsJeGek.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen. Deze informatie wordt door PrijsJeGek.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van PrijsJeGek.nlkan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen PrijsJeGek.nl worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van PrijsJeGek.nl. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. PrijsJeGek.nl is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van PrijsJeGek.nl, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. PrijsJeGek.nl is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

PrijsJeGek.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.

Nog meer geld winnen

Linkpartners